Gå til innholdet
Velg bompengeprosjekt
Meny
Åpne søk

Trafikkstatistikk


Trafikkstatistikk 2022

Tabellen nedenfor viser totaltrafikken og gjennomsnittlig døgntrafikk (GDT) gjennom bomstasjonene tilknyttet Vegfinans Rv4 Oppland AS i 2022.

 

Totaltrafikk

GDT

 

Måned

2022

2021

2022

2021

Endring i %

Januar 233 616 208 375 7 536 6 722 12,1 %
Februar 238 366 222 796 8 513 7 957 7,0 %
Mars 275 558 240 398 8 889 7 755 14,6 %
1. kvartal 747 540 671 569 8 306 7 462 11,3 %
           
April 276 655 246 224 9 222 8 207 12,4 %
Mai 297 412 272 965 9 594 8 805 9 %
Juni 302 472 315 641 10 082 10 521 -4,2 %
2. kvartal 876 539 834 830 9 632 9 174 5 %
           
Juli 286 631 329 968 9 246 10 644 -13,1 %
August 305 205 332 789 9 845 10 735 -8,3 %
September 295 450 315 067 9 848 10 502 -6,2 %
3. kvartal 887 286 977 824 9 644 10 629 -9,3 %
           
Oktober   308 637   9 956  
November   281 049   9 368  
Desember   259 033   8 356  
4. kvartal   848 719   9 225  
           
Sum året   3 332 942   9 131  

Trafikkstatistikk 2021

Tabellen nedenfor viser totaltrafikken og gjennomsnittlig døgntrafikk (GDT) gjennom bomstasjonene tilknyttet Vegfinans Rv4 Oppland AS i 2021.

 

Totaltrafikk

GDT

 

Måned

2021

2020

2021

2020

Endring i %

Januar 208 375 293 657 6 722 9 473 - 29,0 %
Februar 222 796 290 900 7 957 10 031 - 20,7 %
Mars 240 398 220 144 7 755 7 101 9,2 %
1. kvartal 671 569 804 701 7 462 8 843 - 15,6 %
           
April 246 224 205 171 8 207 6 839 20,0 %
Mai 272 965 275 439 8 805 8 885 - 0,9 %
Juni 315 641 321 446 10 521 10 715 - 1,8 %
2. kvartal 834 830 802 056 9 174 8 814 4,1 %
1. halvår 1 506 399 1 606 757 8 323 8 824 - 5,7 %
           
Juli 329 968 359 570 10 644 11 599 - 8,2 %
August 332 789 346 908 10 735 11 191 - 4,1 %
September 315 067 327 931 10 502 10 931 - 3,9 %
3. kvartal 977 824 1 034 409 10 628 11 244 - 5,5 %
Sum akk. 2 484 223 2 641 166 9 100 9 639 - 5,6 %
           
Oktober 308 637 303 405 9 956 9 787 1,7 %
November 281 049 248 741 9 368 8 291 13,0 %
Desember 259 033 254 518 8 356 8 210 1,8 %
4. kvartal 848 719 806 665 9 225 8 768 5,2 %
           
Sum året 3 332 942 3 447 831 9 131 9 420 - 3,1 %

Trafikkstatistikk 2020

Tabellen nedenfor viser totaltrafikken og gjennomsnittlig døgntrafikk (GDT) gjennom bomstasjonene tilknyttet Vegfinans Rv4 Oppland AS i 2020.

 

Totaltrafikk

GDT

 

Måned

2020

2019

2020

2019

Endring i %

Januar 293 657 256 695 9 473 8 280 14,4 %
Februar 290 900 252 068 10 031 9 002 11,4 %
Mars 220 144 299 813 7 101 9 671 - 26,6 %
1. kvartal 804 701 808 576 8 843 8 984 - 1,6 %
           
April 205 171 302 662 6 839 10 089 - 32,2 %
Mai 275 439 310 640 8 885 10 021 - 11,3 %
Juni 321 446 338 387 10 715 11 280 - 5,0 %
2. kvartal 802 056 951 689 8 814 10 458 - 15,7 %
1. halvår 1 606 757 1 760 265 8 824 9 725 - 9,2 %
           
Juli 359 570 342 557 11 599 11 050 5,0 %
August 346 908 360 830 11 191 11 640 - 3,9 %
September 327 931 339 585 10 931 11 320 - 3,4 %
3. kvartal 1 034 409 1 042 972 11 244 11 337 - 0,8 %
Sum akk. 2 641 166 2 803 237 9 639 10 268 - 6,1 %
           
Oktober 303 405 324 781 9 787 10 477 - 6,6 %
November 248 741 290 087 8 291 9 670 - 14,3 %
Desember 254 518 294 884 8 210 9 512 - 13,7 %
4. kvartal 806 665 909 752 8 768 9 889 - 11,3 %
           
Sum året 3 447 831 3 712 989 9 420 10 173 - 7,4 %

Trafikkstatistikk 2019

Tabellen nedenfor viser totaltrafikken og gjennomsnittlig døgntrafikk (GDT) gjennom bomstasjonene tilknyttet Vegfinans Rv4 Oppland AS i 2019.

 

Totaltrafikk

GDT

 

Måned

2019

2018

2019

2018

Endring i %

Januar 256 695 234 621 8 280 7 568 9,4 %
Februar 252 068 232 668 9 002 8 310 8,3 %
Mars 299 813 257 147 9 671 8 295 16,6 %
1. kvartal 808 576 724 436 8 984 8 049 11,6 %
           
April 302 662 274 858 10 089 9 162 10,1 %
Mai 310 640 295 559 10 021 9 534 5,1 %
Juni 338 387 315 037 11 280 10 501 7,4 %
2. kvartal 951 689 885 454 10 458 9 730 7,5 %
1. halvår 1 760 265 1 609 890 9 725 8 894 9,3 %
           
Juli 342 557 306 684 11 050 9 893 11,7 %
August 360 830 343 204 11 640 11 071 5,1 %
September 339 585 321 686 11 320 10 723 5,6 %
3. kvartal 1 042 972 971 574 11 337 10 561  7,3 % 
Sum akk. 2 803 237 2 581 464 10 268 9 456 8,6 %
           
Oktober 324 781 321 656 10 477 10 376 1,0 %
November 290 087 298 498 9 670 9 950 - 2,8 %
Desember 294 884 291 123 9 512 9 391 1,3 %
4. kvartal 909 752 911 277 9 889 9 905 - 0,2 %
           
Sum året 3 712 989 3 492 741 10 173 9 569 6,3 %

Trafikkstatistikk 2018

Tabellen nedenfor viser totaltrafikken og gjennomsnittlig døgntrafikk (GDT) gjennom bomstasjonene tilknyttet Vegfinans Rv4 Oppland AS i 2018. Innkrevingen begynte 10. juli 2017.

 

Totaltrafikk

GDT

 

Måned

2018

2017

2018

2017

Endring i %

Januar 234 621 - 7 568 - - %
Februar 232 668 - 8 310 - - %
Mars 257 147 - 8 295 - - %
1. kvartal 724 436 - 8 049 - - %
           
April 274 858 - 9 162 - - %
Mai 295 559 - 9 534 - - %
Juni 315 037 - 10 501 - - %
2. kvartal 885 454 - 9 730 - - %
1. halvår 1 609 890 - 8 894 - - %
           
Juli 306 684 185 495 9 893 8 432   17,3 %
August 343 204 281 906 11 071 9 094   21,7 %
September 321 686 275 033 10 723 9 168   17,0 %
3. kvartal 971 574 742 434 10 561 8 945   18,1 %
Sum akk. 2 581 464 742 434 9 456 8 945   -
           
Oktober 321 656 265 338 10 376 8 559   21,2 %
November 298 498 242 961 9 950 8 099   22,9 %
Desember 291 123 238 564 9 391 7 696   22,0 %
4. kvartal 911 277 746 863 9 905 8 118   22,0 %
           
Sum året 3 492 741 1 489 297 9 569 8 510   -

Trafikkstatistikk 2017

Tabellen nedenfor viser totaltrafikken og gjennomsnittlig døgntrafikk (GDT) gjennom bomstasjonene tilknyttet Vegfinans Rv4 Oppland AS i 2017. Innkrevingen begynte 10. juli 2017.

 

Totaltrafikk

GDT

 

Måned

2017

2016

2017

2016

Endring i %

Januar - - - - - %
Februar - - - - - %
Mars - - - - - %
1. kvartal - - - - - %
           
April - - - - - %
Mai - - - - - %
Juni - - - - - %
2. kvartal - - - - - %
1. halvår - - - - - %
           
Juli 185 929 - 8 451 -   - %
August 282 488 - 9 113 -   - %
September 275 446 - 9 182 -   - %
3. kvartal 743 863 - 8 962 -   - %
Sum akk. 743 863 - 8 962 -   - %
           
Oktober 265 690 - 8 571 -   - %
November 243 160 - 8 105 -   - %
Desember 238 810 - 7 704 -   - %
4. kvartal 747 660 - 8 127 -   - %
           
Sum året 1 491 523 - 8 523 -   - %
Tlf: 32 80 82 70
Kontaktskjema
Bompengeselskapet Vegfinans Rv4 Oppland AS står for delfinansieringen av utbyggingen av rv. 4 fra Reinsvoll til Hunndalen og fra Roa til Lygna. Selskapet administrerer bompengeinnkrevingen og forvalter bompengemidlene.
Miljøfyrtårn-sertifisert