Gå til innholdet
Velg bompengeprosjekt
Meny
Åpne søk

Om Rv4 Oppland 

Bompengeselskapet Vegfinans Rv4 Oppland AS står for delfinansieringen av utbyggingen av rv. 4 i Oppland. Det skjer i samråd med Statens vegvesen. Selskapet administrerer bompengeinnkrevingen, forvalter bompengemidlene og anvender dem etter avtale med staten.

Eierstruktur

Bompengeselskapet Vegfinans Rv4 Oppland AS er heleid av Vegfinans AS som står for administrasjonen av selskapet. Vegfinans AS er et aksjeselskap som er heleid av fylkeskommunene i Oppland, Hedmark, Akershus, Buskerud, Vestfold, Østfold og Telemark. Vegfinans ble opprettet som et selskap uten ervervsmessig formål.

Om vegprosjektene

Reinsvoll - Hunndalen

Prosjektet omfattet bygging av en 13 km ny rv. 4 som strekker seg fra Reinsvoll til Hunndalen gjennom Vestre Toten og Gjøvik kommuner. Vegen var ferdig bygget og ble tatt i bruk 8. juli 2006. Bompengeinnkrevingen ble avsluttet 31. januar 2014

Lunner grense - Jaren

Prosjektet omfatter bygging av en 9,3 km lang strekning fra kommunegrensen mellom Lunner og Gran til Jaren (krysset hvor rv. 4 og fv. 34 møtes). Strekningen bygges ut til en firefeltsveg med midtdeler. 1,7 km av den nye vegen legges i tunnel øst for Gran sentrum. Utbyggingen startet høsten 2013, og vegen ble åpnet i juli 2017. Mer informasjon om prosjektet på Statens vegvesen sine prosjektsider.

Roa – Gran grense inkl. Jaren – Amundrud/ Almenningsdelet – Lygnebakken

Prosjektet innebærer at utbyggingen av rv. 4 fra kommunegrensen mellom Gran og Lunner til Jaren blir videreført sørover fra dagens midlertidige påkobling ved kommunegrensen til Roa. I tillegg vil utbedring av strekningen nordover fra Jaren til Lygnebakken gi til sammen om lag 26 km med ny/utbedret veg. Målet med utbyggingen er å oppnå en tilfredsstillende standard både med hensyn til trafikksikkerhet, miljø og fremkommelighet. Utbygging startet høsten 2021. Mer informasjon om prosjektet på Statens vegvesen sine prosjektsider.

Tlf: 32 80 82 70
Kontaktskjema
Bompengeselskapet Vegfinans Rv4 Oppland AS står for delfinansieringen av utbyggingen av rv. 4 fra Reinsvoll til Hunndalen og fra Roa til Lygna. Selskapet administrerer bompengeinnkrevingen og forvalter bompengemidlene.
Miljøfyrtårn-sertifisert