Gå til innholdet
Velg bompengeprosjekt

Trafikkstatistikk


Trafikkstatistikk 2020

Tabellen nedenfor viser totaltrafikken og gjennomsnittlig døgntrafikk (GDT) gjennom bomstasjonene tilknyttet Vegfinans Rv4 Oppland AS i 2020.

 

Totaltrafikk

GDT

 

Måned

2020

2019

2020

2019

Endring i %

Januar 293 657 256 695 9 473 8 280 14,4 %
Februar 290 900 252 068 10 031 9 002 11,4 %
Mars 220 144 299 813 7 101 9 671 - 26,6 %
1. kvartal 804 701 808 576 8 843 8 984 - 1,6 %
           
April 205 171 302 662 6 839 10 089 - 32,2 %
Mai 275 439 310 640 8 885 10 021 - 11,3 %
Juni 321 446 338 387 10 715 11 280 - 5,0 %
2. kvartal 802 056 951 689 8 814 10 458 - 15,7 %
1. halvår 1 606 757 1 760 265 8 824 9 725 - 9,2 %
           
Juli 359 570 342 557 11 599 11 050 5,0 %
August 346 908 360 830 11 191 11 640 - 3,9 %
September   339 585   11 320 - %
3. kvartal   1 042 972   11 337 - %
Sum akk.   2 803 237   10 268 - %
           
Oktober   324 781   10 477 - %
November   290 087   9 670 - %
Desember   294 884   9 512 - %
4. kvartal   909 752   9 889 - %
           
Sum året   3 712 989   10 173 - %

Trafikkstatistikk 2019

Tabellen nedenfor viser totaltrafikken og gjennomsnittlig døgntrafikk (GDT) gjennom bomstasjonene tilknyttet Vegfinans Rv4 Oppland AS i 2019.

 

Totaltrafikk

GDT

 

Måned

2019

2018

2019

2018

Endring i %

Januar 256 695 234 621 8 280 7 568 9,4 %
Februar 252 068 232 668 9 002 8 310 8,3 %
Mars 299 813 257 147 9 671 8 295 16,6 %
1. kvartal 808 576 724 436 8 984 8 049 11,6 %
           
April 302 662 274 858 10 089 9 162 10,1 %
Mai 310 640 295 559 10 021 9 534 5,1 %
Juni 338 387 315 037 11 280 10 501 7,4 %
2. kvartal 951 689 885 454 10 458 9 730 7,5 %
1. halvår 1 760 265 1 609 890 9 725 8 894 9,3 %
           
Juli 342 557 306 684 11 050 9 893 11,7 %
August 360 830 343 204 11 640 11 071 5,1 %
September 339 585 321 686 11 320 10 723 5,6 %
3. kvartal 1 042 972 971 574 11 337 10 561  7,3 % 
Sum akk. 2 803 237 2 581 464 10 268 9 456 8,6 %
           
Oktober 324 781 321 656 10 477 10 376 1,0 %
November 290 087 298 498 9 670 9 950 - 2,8 %
Desember 294 884 291 123 9 512 9 391 1,3 %
4. kvartal 909 752 911 277 9 889 9 905 - 0,2 %
           
Sum året 3 712 989 3 492 741 10 173 9 569 6,3 %

Trafikkstatistikk 2018

Tabellen nedenfor viser totaltrafikken og gjennomsnittlig døgntrafikk (GDT) gjennom bomstasjonene tilknyttet Vegfinans Rv4 Oppland AS i 2018. Innkrevingen begynte 10. juli 2017.

 

Totaltrafikk

GDT

 

Måned

2018

2017

2018

2017

Endring i %

Januar 234 621 - 7 568 - - %
Februar 232 668 - 8 310 - - %
Mars 257 147 - 8 295 - - %
1. kvartal 724 436 - 8 049 - - %
           
April 274 858 - 9 162 - - %
Mai 295 559 - 9 534 - - %
Juni 315 037 - 10 501 - - %
2. kvartal 885 454 - 9 730 - - %
1. halvår 1 609 890 - 8 894 - - %
           
Juli 306 684 185 495 9 893 8 432   17,3 %
August 343 204 281 906 11 071 9 094   21,7 %
September 321 686 275 033 10 723 9 168   17,0 %
3. kvartal 971 574 742 434 10 561 8 945   18,1 %
Sum akk. 2 581 464 742 434 9 456 8 945   -
           
Oktober 321 656 265 338 10 376 8 559   21,2 %
November 298 498 242 961 9 950 8 099   22,9 %
Desember 291 123 238 564 9 391 7 696   22,0 %
4. kvartal 911 277 746 863 9 905 8 118   22,0 %
           
Sum året 3 492 741 1 489 297 9 569 8 510   -

Trafikkstatistikk 2017

Tabellen nedenfor viser totaltrafikken og gjennomsnittlig døgntrafikk (GDT) gjennom bomstasjonene tilknyttet Vegfinans Rv4 Oppland AS i 2017. Innkrevingen begynte 10. juli 2017.

 

Totaltrafikk

GDT

 

Måned

2017

2016

2017

2016

Endring i %

Januar - - - - - %
Februar - - - - - %
Mars - - - - - %
1. kvartal - - - - - %
           
April - - - - - %
Mai - - - - - %
Juni - - - - - %
2. kvartal - - - - - %
1. halvår - - - - - %
           
Juli 185 929 - 8 451 -   - %
August 282 488 - 9 113 -   - %
September 275 446 - 9 182 -   - %
3. kvartal 743 863 - 8 962 -   - %
Sum akk. 743 863 - 8 962 -   - %
           
Oktober 265 690 - 8 571 -   - %
November 243 160 - 8 105 -   - %
Desember 238 810 - 7 704 -   - %
4. kvartal 747 660 - 8 127 -   - %
           
Sum året 1 491 523 - 8 523 -   - %
Tlf: 32 80 82 70
Kontaktskjema
Bompengeselskapet Vegfinans Rv4 Oppland AS står for delfinansieringen av utbyggingen av rv. 4 fra Reinsvoll til Hunndalen og fra Roa til Lygna. Selskapet administrerer bompengeinnkrevingen og forvalter bompengemidlene.
Miljøfyrtårn-sertifisert